Site Loading ...
       
 
62 Szczep "Gaudium"
 
         
 


DO GŁÓWNEJ
DO SPISU UNDHR

 

UNDHR - Korespondenci


Korespondenci Drużyn UNDHR

 

Każda z drużyn powołuje korespondenta drużyny, którym nie powinien być drużynowy (komendant szczepu).

 

Korespondent drużyny ma obowiązek zapewnienia ciągłości swojej pracy - wyszukania następcy i przekazania mu swoich kontaktów.

 

Korespondent drużyny referuje drużynowemu (komendantowi szczepu) sprawy wynikające ze swoich zadań.

 

Zadania korespondenta drużyny:

  • prowadzenie ewidencji korespondentów innych drużyn

  • rozsyłanie wszystkim korespondentom:

  1. informacji o organizowanych przez drużynę obozach letnich i zimowych, jubileuszach i sesjach historycznych (obowiązkowo)

  2. informacji o innych ważnych akcjach i imprezach organizowanych przez drużynę lub inne drużyny w danej miejscowości (według uznania)

  3. opracowywanych przez drużynę pisemnych materiałów pomocniczych wydawnictw drużyny (jednodniówek, pism, książek itp.).

Korespondenci drużyn spotykają się dwa razy w roku:

  • w grudniu na spotkaniu korespondentów

  • w maju na zlocie drużyn.

Korespondenci powinni ważniejsze zawiadomienia (np. o Zlocie Unii) i materiały przesyłać listem poleconym do wszystkich korespondentów i drużynowych (szczepowych) drużyn - członków Unii.

 

Korespondenci i drużynowi powinni dbać o propagowanie idei UNDHR wśród członków ich drużyny i pozostałych drużyn z ich środowiska.

 

Propozycja Najstarszych Drużyn Harcerskich miasta Krakowa.

Kraków, 28 IV 1983 r., z późniejszymi zmianami.

 

Począwszy od roku 2001 wprowadzono system korespondencji elektronicznej. Do tego celu wykorzystywany jest mechanizm grupy dyskusyjnej na Yahoogroups.com. Grupa ma charakter zamknięty. Uczestniczą w niej wyłącznie instruktorzy i korespondenci drużyn UNDHR. 


 


Copyright © 2007 - 2017, www.62wdh.pl, all right reserved
Kopiowanie czegokolwiek z serwisu bez zgody Gaudiumów zabronione!.
 
         
      GAUDIUM